Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

  1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj ako "VOP") sa riadia právne vzťahy medzi subjektom Kvetinová pohotovosť - Snake Dojo s.r.o., Mesačná 3241/1, 82102 Bratislava-Ružinov, IČO:47450801, DIČ:2023916961. Zapísanú v obch.reg.: okr.súdu BA1, Odd: Sro, Vložka:93710/B (ďalej len "predávajúci") a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom internetového portálu www.kvetinovapohotovost.sk, ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.
  2. Kupujúci v kúpnej zmluve, resp. potvrdením v objednávke pristupuje k VOP a zaväzuje riadiť sa nimi. Od týchto VOP je možné sa odchýliť len na základe písomnej dohody predávajúceho a kupujúceho.
  3. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od VOP, budú ustanovenia takejto kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.

Článok 2

Vymedzenie základných pojmov

  1. "Objednávateľ" je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si objednala a zaplatila za tovar prostredníctvom internetového portálu www.kvetinovapohotovost.sk (ďalej len "objednávateľ" alebo "kupujúci").
  2. "Príjemca" je fyzická alebo právnická osoba, ktorej má byť tovar objednaný objednávateľom doručený (ďalej len "príjemca").
  3. "Tovar" je produkt alebo služba objednaná prostredníctvom internetového portálu www.kvetinovapohotovost.sk (ďalej len "tovar").
  4. "Objednávka" je príkaz pre predávajúceho na realizáciu objednaného a zaplateného tovaru objednávateľom (ďalej len "objednávka").

Článok 3

Práva a povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci je povinný:

a) dodať príjemcovi tovar v dohodnutom množstve a kvalite,

b) umožniť príjemcovi nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru.

2. Predávajúci má právo na riadne zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Článok 4

Práva a povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci je povinný:

a) zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu pri objednávke tovaru,

b) nepoškodzovať dobré meno a povesť predávajúceho,

c) úplne a presne uviesť všetky požadované údaje v objednávke.

2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru príjemcovi špecifikovaného v objednávke a to v množstve, akosti, termíne a mieste stanovenom objednávateľom.

Článok 5

Objednávka

1. Kupujúci má možnosť si vybrať tovar na internetovom portály www.kvetinovapohotovost.sk, ktorý určí na doručenie príjemcovi.

2. Pri vypĺňaní objednávky, kupujúci postupuje nasledovnými krokmi:

a) vybraný tovar vloží do košíka a potvrdí svoj výber,

b) vyplní údaje o tom, komu a na akú adresu má byť tovar doručený,

c) vyberie dátum a spôsob doručenia tovaru,

d) vyplní svoje kontaktné údaje alebo sa prihlási ako registrovaný zákazník,

e) potvrdí objednávku,

f) vyberie si spôsob platby a zrealizuje platbu za objednaný tovar.

3. Objednávateľ je povinný vyplniť pravdivo a presne všetky údaje v objednávke, inak zodpovedá za nedoručenie tovaru, čí prípadnú škodu, ktorá predávajúcemu v dôsledku nesprávnych a neúplne zadaných údajov vznikne.

4. Objednávateľovi bude doručený potvrdzujúci email o uskutočnenej objednávke.

5. Predávajúci zabezpečuje doručovanie tovaru v rámci územia Bratislavy a okolia.

6. Minimálna objednávka pri donáške je 30€, doprava v rámci BA podľa cenníka. Cena za dopravu mimo BA je na základe dohody.

7. Opätovné doručenie tovarov z dôvodu neprítomnosti príjemcu v udaný čas v objednávke je účtované podľa cenníka.

Článok 6

Zrušenie objednávky

1. Objednávku je možné zrušiť prostredníctvom elektronickej pošty zaslaním emailu na adresu: kvetinovapohotovost@gmail.com, alebo telefonicky na telefónnom čísle: 0903 786 900.

2. Pri zrušení objednávky je potrebné, aby kupujúci uviedol svoje meno a priezvisko, email objednávateľa a číslo objednávky. Takúto objednávku bude predávajúci považovať za zrušenú dňom, kedy mu bude zrušenie objednávky kupujúcim oznámené.

3. Predávajúci má právo zrušiť objednávku, a od zmluvy odstúpiť, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar objednávateľovi v požadovanej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená na internetovom portáli www.kvetinovapohotovost.sk.

4. V prípade už zaplatenej kúpnej ceny, alebo jej časti, budú finančné prostriedky vrátené objednávateľovi na ním určený účet v lehote do 30 dní od platného zrušenia objednávky.

5. Rezané kvety a produkty z rezaných kvetov sú klasifikované ako tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nie je možné vrátiť. V súlade s vyššie uvedeným a v súlade s § 12 ods. 1 a § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Článok 7

Dodacie podmienky

1. Objednávateľ má na výber tieto možnosti doručenia:

a) Kuriér Bratislava

b) Kuriér okolie BA

c) Osobný odber na predajni Bratislava-Rusovce, Balkánska 72

2. Doručujeme na vopred dohodnutý čas a miesto, 7 dní v týždni.

3. Čas určený objednávateľom, ako hodina doručenia tovaru príjemcovi sú len orientačné a predávajúci nezodpovedá za prípadné časové oneskorenie doručenia tovaru. V záujme predávajúceho je doručiť tovar v požadovaný čas.

4. Objednané tovary sú doručované naším kuriérom.

Článok 8

Platba

Objednávateľ môže realizovať platbu za objednaný tovar jedným z nasledujúcich spôsobov, prostredníctvom:

a) v hotovosti na prevádzke Balkánska 72, 85110 Bratislava-Rusovce

b) v hotovosti kuriérovi

c) platobnou kartou na prevádzke

d) platobnou kartou kuriérovi

e) bezhotovostným prevodom na účet č. SK70 0900 0000 0050 4938 1273

Článok 9

Reklamácie

1. Všetky reklamácie tovarov rieši predávajúci.

2. Reklamácia musí byť uskutočnená telefonicky v pracovných dňoch na telefónnom čísle: 0903786900 alebo musí byť doručená e-mailom na adresu: kvetinovapohotovost@gmail.com.

3. Reklamáciu je potrebné uskutočniť bez zbytočného odkladu ihneď po prevzatí tovaru, najneskôr však do 3 pracovných dní od doručenia tovaru. Vzhľadom k tomu, že kvety možno považovať za tovar podliehajúci rýchlo skaze, pre posúdenie oprávnenosti reklamácie kupujúceho, je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar do predajne predávajúceho najneskôr v deň uplatnenia reklamácie alebo poslať vierohodnú fotku na základe ktorej je možné určiť oprávnenosť reklamácie. V opačnom prípade, predávajúci nezodpovedá za vady reklamovaného tovaru.

4. O oprávnenosti reklamácie rozhodne predávajúci najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie a tovaru.

5. O výsledku reklamácie bude objednávateľ informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

6. Oprávnená reklamácia bude vybavená v lehote 30 dní od prijatia reklamácie.

Článok 10

Záruka

Na kvety poskytuje predávajúci záruku čerstvosti 3 dní od doručenia tovaru príjemcovi. Dňom doručenia tovaru je deň uvedený v objednávke, ak sa zúčastnené strany nedohodli na inom dni doručenia.

Článok 11

Ochrana osobných údajov

1. Objednávateľ a predávajúci sa dohodli, že objednávateľ v prípade, ak je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, telefónne číslo, e-mailovú adresu a tie isté údaje príjemcu, ak je fyzickou osobou. Objednávateľ a predávajúci sa dohodli, že objednávateľ v prípade, ak je právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ, telefónne číslo a e-mailovú adresu a tie isté údaje príjemcu, ak je právnickou osobou.

2. Odoslaním údajov vyjadruje objednávateľ súhlas so spracovaním osobných údajov v znení zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Článok 12

Zodpovednosť

1. Podmienkou pre platnosť kúpnej zmluvy je vyplnenie všetkých povinne vyznačených údajov v objednávkovom formulári.

2. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie zásielky alebo za jej zdržanie v prípade, ak nedoručenie bolo spôsobené nedostatkami na strane objednávateľa, napríklad nesprávne uvedená adresa objednávateľom na doručenie tovaru, nesprávne uvedenie telefonického kontaktu na objednávateľa, alebo nesprávne uvedenie akýchkoľvek iných informácii, ktoré sa ukážu ako nepravdivé a v dôsledku ktorých nemohlo dôjsť k riadnemu doručeniu tovaru.

3. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak tovar odmietla prevziať osoba, ktorej mala byť doručená podľa údajov v objednávke objednávateľa.

4. Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie tovaru, ak osoba, ktorej mal byť tovar doručený, bola nezastihnuteľná.

5. V prípadoch uvedených v bode 2, 3 a 4 tohto článku, teda po neúspešnom doručení tovaru príjemcovi, predávajúci uskladní tovar na predajni po dobu nasledujúcich troch dní, v lehote ktorej si môže objednávateľ, poprípade príjemca tovar prevziať. Nevyzdvihnutie tovaru v poskytnutej lehote je posudzované ako omeškanie objednávateľa, poprípade príjemcu s prevzatím tovaru, a predávajúci je oprávnený vo vlastnom mene a na účet kupujúceho bez predchádzajúceho upozornenia tovar predať.

6. Pokiaľ objednané tovary predávajúci nemôže doručiť z dôvodov na strane predávajúceho, objednávateľom zaplatená kúpna cena bude objednávateľovi vrátená na bankový účet.

7. Vo výnimočných situáciách sa môže stať, že nebude možné použiť niektorý kvet, alebo farbu kvetu vo vybratých kyticiach. V takomto prípade bude nedostupný kvet nahradený iným kvetom s tým, že charakter a celková farebnosť kytice bude zachovaná. Kupujúci s takouto možnosťou bez výhrad súhlasí a zároveň prehlasuje, že si nebude uplatňovať nárok na zľavu z kúpnej ceny, poprípade akékoľvek iné nároky a práva.

8. Predávajúci nezodpovedá za neskoré dodanie a poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou.

9. Predávajúci neručí za kvety zmrznuté pri transporte. Kvety sú chránené špeciálnou termofóliou.

Článok 13

Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.kvetinovapohotovost.sk.

2. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu vyplnením objednávky a potvrdeným súhlasom v zmysle článku 5, ods.2, písm. e).

3. Kupujúci vyhlasuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

4. Registráciou súhlasím so zasielaním newslettera na mailovú adresu uvedenú pri registrácii. Odhlásenie je možné zaslaním mailu na kvetinovapohotovost@gmail.com.

5. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa 01.04.2020.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY:

https://nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf

V Bratislave dňa 01. 04. 2020

Kvetinová pohotovosť - Snake Dojo s.r.o.

Mesačná 3241/1
82102 Bratislava-Ružinov
IČO: 47450801
DIČ: 2023916961

SLSP: SK70 0900 0000 0050 4938 1273

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 93710/B